Vedtægter

Kulturhuset Fangel Skole

Kulturhuset Fangel Skole

Vedtægter


§ 1 - Navn:

Foreningens navn er Kulturhuset Fangel Skole


§ 2 - Hjemsted og adresse

Foreningens hjemsted er Fangel Sogn i Odense Kommune. Adressen er Langekærvej 6, 5260 Odense S.


§ 3 - Formål og Vision

Foreningens formål er at tilbyde faciliteter til kulturelt samvirke, samvær og undervisning for alle aldersgrupper i og omkring den tidligere Fangel skole. Medlemmer kan leje huset til fester og andre arrangementer. Formålet skal være godkendt af bestyrelsen. Vejledende kan der deltage max. 50 personer.

Foreningens vision er, gennem arbejde fra frivillige og professionelle, at få Fangel Skole til, at fremstå som et sted, hvor alle har lyst til at komme og deltage i samværet, til gavn for fællesskabet i byen.


§ 4 - Organisation

Foreningen ledes til daglig af en bestyrelse på mellem 5 og 9 medlemmer. Repræsentanter fra husets faste brugere er fødte medlemmer i bestyrelsen, som her ud over kan suppleres med støttemedlemmer og andre interesserede. Der skal altid være et flertal af brugerrepræsentanter.

Som faste brugere kan optages enhver forening eller kreds med faste aktiviteter i huset, og med tilknytning til Fangel. Optagelse sker løbende, bestyrelsespladser kan kun opnås i forbindelse med generalforsamlingen.

Lokalhistorisk arkiv for Fangel Sogn er sikret de nuværende lokaler i huset, og plads i bestyrelsen, og er efter beslutning fra Odense Kommune betalingsfri.


§ 5 - Medlemmer og kontingent

Alle som tilslutter sig foreningens mål kan optages som medlemmer. Man kan indmelde sig i en af følgende kategorier:

•Foreningsmedlemmer.  Hver forening har én stemme.

oGiver ret til at foreningen kan anvende lokalerne efter aftale med bestyrelsen. Her ud over betales for forbrug og lokaleleje

•Aktivmedlemmer.

oForudsætter aktiv deltagelse i husets vedligeholdelse, rengøring mv.

•Støttemedlemmer.

oIngen forventning om aktiv deltagelse, men man er selvfølgelig velkommen

•Erhvervs støttemedlemmer. Hver virksomhed har én stemme.

oAt sammenligne med sponsorstøtte, men med forventning om gensidig opmærksomhed i forbindelse med ombygninger m.m.

Kontingenter fastsættes på generalforsamlingen.


§ 6 - Bestyrelse og tegningsret

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, evt. næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen som er foreningens højeste myndighed.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer i fællesskab, eller af et flertal i bestyrelsen.


§ 7 - Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes ved opslag i huset med minimum 14 dages varsel. Dagsordenen skal som minimum indeholde:

•Valg af dirigent

•Godkendelse af dagsorden

•Beretning til godkendelse fra formand / bestyrelse for det forgangne år

•Godkendelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingenter

•Indkomne forslag

•Valg til bestyrelse

•Valg af revisor

•Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før. Forslag om vedtægtsændringer skal do fremsættes til formanden senest 14. februar i samme år.

Ved afstemninger betragtes hver kreds, forening og virksomhed som én person og har én stemme hver. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved valg til bestyrelsen vælges halvdelen af bestyrelsen i ulige år, og den anden halvdel i lige år.

Bestyrelsen skal sikre, at der føres referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, og offentliggøres ved ophæng i huset.


§ 8 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst halvdelen af medlemmerne eller halvdelen af bestyrelsen skriftligt ønsker det. Det påhviler formanden at indkalde til denne til afholdelse højst 4 uger efter at ønsket er fremsat, og med min. 14 dages varsel ved opslag i huset. Dagsorden skal fremgå af ønsket, men skal minimum indeholde:

•Valg af dirigent

•Forelæggelse af sag(er)

•Eventuelt


§ 9 - Økonomi og hæftelse

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører nøje kassebog, og fremlægger løbende oversigt til bestyrelsen over foreningens økonomiske situation.

Årsregnskabet underskrives af den på generalforsamlingen valgte revisor inden det forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Økonomien tilvejebringes ved ansøgninger til fonde, opkrævning af forbrugsrelaterede afgifter, medlemsbidrag, frivillige bidrag m.m. Der kan i nødvendigt omfang optages lån.

Foreningen hæfter med sin til enhver tid værende formue, og ingen medlemmer eller enkeltpersoner kan gøres ansvarlige for foreningens hæftelser.


§ 10 - Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.


§ 11 - Foreningens opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen kan ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. På den første skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for opløsningen. Ved den anden skal opløsningen godkendes med simpelt flertal.

Ved foreningens opløsning skal Odense Kommune tilbydes første bud om tilbagekøb af ejendommen jvf. købsaftalen.

Evt. overskud ved foreningens opløsning skal anvendes til almennyttige formål i Fangel Sogn.


Vedtaget på stiftende møde 11. maj 2015. §9 revideret mht. mulighed for låntagning ved møde 23/1 2016.

Revideret vedr. udlejning (§ 3) på generalforsamlingen 21/3 2017


Copyright  ©  All Rights Reserved